نکته اول – از توافقات شفاهی بپرهیزید
نکته دوم – مطمئن شوید موضوع فعالیت تان قانونی است
نکته سوم – مجوز بگیرید
نکته چهارم – دنبال مجوز زوری نباشید
نکته پنجم – قرارداد هم بنیانگذاران امضا کنید
نکته ششم – مطمئن باشید آورده های فکری متعلق به شماست
نکته هفتم – با تمام شرکا وهمکارانتان قرارداد NDA ببندید
نکته هشتم – برند خود را ثبت کنید
نکته نهم – در ثبت شرکت عجله نکنید
نکته دهم – شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص ثبت کنید
نکته یازدهم – با تمام شرکا و همکارانتان قرارداد عدم رقابت ببندید
نکته دوازدهم – همه چیز را به نام شرکت کنید
نکته سیزدهم – شفاف سازی کنید و جلوی انحصار طلبی را ببندید
نکته چهاردهم – سهام را یکجا به همه بنیانگذاران ندهید
نکته پانزدهم – بخشی از سهام را برای کارمندان برتر کنار بگذارید
نکته شانزدهم – جا برای آب بستن سهام تان بگذارید
نکته هفدهم – پیش بینی روش حل و فصل و اختلافات
نکته هجدهم -در مورد اقدامات کاربران سلب مسئولیت کنید
نکته نوزدهم – تا حد ممکن از نمونه قرارداد ها استفاده نکنید
نکته بیستم – از وکلا و حقوقدانان غیر متخصص کمک نگیرید